FANDOM


Hạt cà phê là một cây trồng mở khóa tại mức 42. Chúng mọc trên cây cà phê, trong đó chi phí 375 đồng tiền, và có thể được thu hoạch mỗi bốn lần. Mỗi sản lượng thu hoạch cà phê thêm:

Thu hoạch 1: 2 hạt cà phê

Thu hoạch lần 2: 3 hạt cà phê

Thu hoạch thứ 3: 4 hạt cà phê

Thu hoạch thứ 4 (sau khi hồi sinh): 4 hạt cà phê

Sự hồi sinh

Sau khi thu hoạch thứ ba héo bụi. Để làm sống lại nó, người chơi phải gõ vào các bụi cây và đặt một dấu hiệu trên nó. sau đó một người truy cập có thể gõ các bụi cây để làm sống lại nó.

Ngoài làm sống lại các bụi cây, điều này cũng sẽ cung cấp cho các khách truy cập một số kinh nghiệm và khả năng nhận được một thẻ quà tặng. Một khi các bụi cây đã được hồi sinh, người chơi sở hữu các bụi cây sẽ nhận được thêm một vụ thu hoạch bốn hạt cà phê trước các bụi cây chết.

Rìu là cần thiết để cắt bụi cây chết.