FANDOMCow - Full

  • Tóm tắt
  • Sơ lược
    • Cow hay còn được gọi là trong tiếng Việt là động vật thứ hai mà bạn có thể mở khóa.
Mở khóa: Thời gian sản xuất Sản phẩm Cho ăn bằng Chuồng động vật
6 1 giờ

Sữa

Milk

Cow Feed

Cow Feed

Cow Pasture

Cow Pasture

Số lượng Giá
1 - 5 300
6 - 10 600
 11 - 15 1150
Cow - Hungry
Cow - Full
Cow - Ready
Trạng thái đói Được ăn no Đã sẵn sàng

Ba vòng đời của bò

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.