FANDOM


Cow Pasture
Cow Pasture
Information
Giá tiền 20 vàng
Thời gian xây dựng Ngay lập tức
Chuồng dành cho
Số lượng các động vật trong chuồng 5
Số lượng chuồng tối đa 3
Chuồng 1 mở khóa cấp Cấp 6
Chuồng 2 mở khóa cấp Cấp 15
Chuồng 3 mở khóa cấp Cấp 27


Chuồng bò có thể chứa 5 cô . Bạn có thể xây 3 chuồng bò trong nông trại của bạn.