FANDOM


Bình sữa dê
Goat Milk
Thông tin sản phẩm
Giá trị 18 (từ 1 đến 64 trong cửa hàng ngoài trời)
Cấp độ 32
Thời gian sản xuất 8 giờ (480 phút)
Kinh nghiệm 6 XP
Thông tin khác
Nguồn gốc
Cần Thức ăn dê (1)
Sử dụng
Nhà máy sữa Pho mát dê


Những bình sữa dê được thu hoạch từ các con . Mở khóa cấp 32. Sữa dê chỉ làm duy nhất 1 thứ chính là pho mát dê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.